کنترل یا سرکوب خشم

چرا کنترل خشم از سرکوب خشم مهم‌تر است؟احساس خشم نه آن‌قدر خوب و نه آن‌قدر بد است. مانند هر احساس ديگري، اين هم پيامي براي شما دارد و می‌خواهد بگويد كه شما در یک وضعيت ناراحت‌کننده، ناعادلانه يا تهديدآميز قرار دارید. اگر واكنش اوليه شما در مقابله با خشم انفجاری است، اين پيام هرگز فرصتي براي دیده شدن پيدا نمی‌کند.

اگرچه احساس خشم در مواجه با بدرفتاري يا تهمت امری طبیعی است، اما اگر طوري آن را بروز دهيد كه به سلامت خود یا ديگران آسيب برساند، آن‌وقت مهارت کنترل خشم اهمیت پیدا خواهد کرد.

شايد احساس كنيد اگر خلق‌وخوی تندي داريد، ديگر كاري از دستتان برنمی‌آید و هیچ‌چیزی براي مدیریت خشم وجود ندارد. اما شما بيشتر از چيزي كه تصور می‌کنید بر خشم خود تسلط داريد. می‌توانید ياد بگيريد چگونه احساسات خود را بدون آسیب رساندن به دیگران بروز دهيد.