کنترل سریع خشم

کنترل خشم و عصبانیت با روش مانتراهمه فیلترهای دنیا متفاوت هستند. این فیلتر را به شما می گویند که کدامیک از تصمیم ها، یا تفسیرهایی را باید برای هر رویدادی داشته باشید.
شما ممکن است دوست داشته باشید فریم های اطرافتان را فراموش کنید و بهتر است متفاوت باشید. تجربه کمک کند.
شما می توانید یاد بگیرید که چیزهایی را در نظر بگیرید که در آنها استرس دارید، عصبانی می شوید یا ناراحت می شوید را با دیدنی متفاوت در یک فریم جدید، به حداقل برسانید.