کارایی بیوفیدبک

بیوفیدبکبیوفیدبک یک روش و تکمیل کننده و جایگزین شدن برای دارو درمانی می باشد.

که در آن شما یاد می گیرید رویکردهای بدن مانند ضربان قلب را با کمک ذهنتان مدیریت کنید.

روش کار بیوفیدبک
در بیو فیدبک شما به حسگرهای الکترونیکی اتصال پیدا خواهید کرد .

که به شما یاری می‌دهد اطلاعاتی در رابطه با بدن خود کسب کنید و به اندازه گرفتن آن بپردازید.

حسگرها شما یاد می دهند که :

به چه صورت تحولات ظریف و به صورت ماهرانه در بدن خود .
آرام کردن برخی از ماهیچه ها را به انجام دادن آن بپردازید .
و به آن چیزی که مایل می باشید ، به طور مثال کم شدن درد برسید.

در واقع این روش به شرایط سلامت و رویکرد فیزیکی کمک میکند.
و به شما قدرت استفاده کردن از تفکرات را برای کنترل کردن بدن خواهد داد.
آرمیدگی با بیوفیدبک
اغلب به عنوان یک روش آرمیدگی به کار خواهد رفت.

که برخی اوقات آموزش بیوفیدبک نامیده می شود.

برای یاری رساندن به معالجه های بسیاری از مسئله های جسمی و همین طور ذهنی به کار می رود.