نوروفیدبک و بیوفیدبک چیست؟

تفاوت نوروفیدبک و بیوفیدبک چیست؟این بسیار معمول است که مشتریان و بیماران در مورد تفاوت نوروفیدبک و بیوفیدبک دچار سردرگمی شوند . بهتر است که در مورد بیوفیدبک این طور فکر کنید که این روش به عنوان نوعی نظارت برقی ، و بازخورد عملکردهای بدن را که به طور فعال توسط بیمار کنترل نمی شوند ، استفاده می شود .

با کمک بیوفیدبک ، مشتریان می توانند کنترل بیشتری روی این عملکردها داشته و از عملکرد بدنی بهتری بهره مند شوند .
نوروفیدبک را می توان اصطلاحی دانست که برای توصیف شکل خاصی از بیوفیدبک استفاده می شود . در بسیاری از موارد ، نوروفیدبک به عنوان بیوفیدبک EEG گفته می شود . بنابراین ، وقتی بحث بیوفیدبک در مقابل نوروفیدبک مطرح می شود ، تفاوت هایی وجود دارد .