نشانه های اضطرابی وسواس

افکار وسواس گونه در فرد مبتلا به گونه‌ای است که نوعی از تنش و اضطراب را برای او به وجود می‌آورد. ممکن است احساس بی‌قراری شدیدی کند، تپش قلب بگیرد و مدام ذهنش درگیر باشد. در مواقعی که وسواس شدید باشد فرد به دلیل استرس زیادی که تجربه می‌کند دچار کم‌خوابی و یا بی‌خوابی می‌شود. برای مثال فرد مبتلا مدام با خود فکر می‌کند که آیا در اتومبیلش را بسته یا خیر.

در این شرایط استرس شدیدی را تجربه می‌کند و تا زمانی که در اتومبیل را چک نکند آرام نمی‌شود. به همین دلیل زمانی که اضطراب فرد درمان شود تا حد زیادی می‌تواند وسواس خود را نیز درمان کند.