مولفه های بروز شخصیت نمایشی

مولفه های اصلی بروز اختلال شخصیت نمایشی

 

 اگرچه علت و زمینه اصلی اختلال شخصیت نمایشی همچنان در هاله ای از ابهامات قرار داشته و معین نشده است، اما به اعتقاد محققان و متخصصان این حوزه، نقش عوامل تربیتی، ارثی و وراثتی را در بروز این اختلال نمی توان نادیده گرفت.

 بر این اساس، ابتلای پدر یا مادر به اختلال شخصیت نمایشی، احتمال ابتلای فرزندان آنها به این اختلال را نیز افزایش می دهد.

 از دیگر مؤلفه های مهم و حائز اهمیت در این زمینه می توان به مورد تنبیه یا انتقاد نشدن در دوران کودکی و موجه و مثبت نشان دادن اشتباهات کودک در مهمانی ها و جمع های خانوادگی، اشاره نمود.

 بر این اساس، بروز این رفتارها، نوعی دوگانگی را در رفتار کودک به وجود می آورد. در این شرایط، کودک در تشخیص مرز میان رفتارهای اشتباه و صحیح دچار اشتباه می گردد.

 همچنین برخوردها و رفتارهای غلط پدر و مادر تا رسیدن به سن بلوغ، بر روی کودک بسیار تاثیر گذار و مؤثر می باشد. به همین جهت، بروز این رفتارها می تواند بستر مناسب برای ایجاد اختلال شخصیت نمایشی را فراهم سازد.

 ناگفته نماند که توجه بیش از اندازه و غیر قابل پیش بینی والدین و تشویق و توجه به رفتارهای خاص کودک، از دیگر مؤلفه های تاثیر گذار در بروز اختلال شخصیت نمایشی محسوب می شود.

 از آنجایی که والدین در تکوین و تکمیل شخصیت و هویت فرزند، نقش بسزایی ایفا می کنند، بسیاری از رفتار و کارهای آنها، اعم از رفتارهای درست و غلط، توسط فرزندان تقلید و فرا گرفته می شود.