مشاوره افسردگی تلفنی

مشاوره افسردگی تلفنیمشاور حرفه ای دارای مجوز با یک تمرین خصوصی ، از ترکیب التقاطی از روشهای ذهن آگاهی ، ژنتیک و در برخی موارد ، حساسیت زدایی و پردازش مجدد چشم برای کمک به مشتریان در افسردگی و اضطراب استفاده می کند.

“من ترکیبی از افسردگی و اضطراب را می بینم. آنها واقعاً نزدیک هستند همان مواد شیمیایی مغز درگیر هستند. “

افسردگی و اضطراب نیز یک مؤلفه اساسی روانشناختی را دارند – یعنی دور کردن افراد از زندگی در لحظه کنونی.

افراد مبتلا به اضطراب به طور مداوم نگران آینده هستند ، در حالی که افراد مبتلا به افسردگی اغلب بر روی آنچه که در گذشته اتفاق افتاده است ، تمرکز می کنند ،.

اگرچه از همان روشهای اساسی برای درمان افسردگی و اضطراب استفاده می کند ، تشخیص اینکه مشتری ها برای گفتن به خود صحبت می کنند ، ضروری است.

به عنوان مثال ، افرادی که با افسردگی برخورد می کنند ، بسیاری از سؤالات “چرا” از خود می پرسند ، مانند “چرا من …؟”

مشاوره روانشناسی تلفنی از طرف دیگر ، افرادی که با اضطراب دست و پنجه نرم می کنند ، تمایل دارند از عباراتی استفاده کنند که نشان دهنده ترس از وقایع آینده است ، مانند “من واقعاً نگران اتفاقات پیش رو هستم …”

تعادل مغز

مشاوره عصبی – که ترکیبی از مشاوره سنتی را با درک چگونگی تأثیر ساختار و عملکردهای مغز بر رفتار و احساسات تأثیر می گذارد – می تواند مؤثرترین درمان برای افسردگی و اضطراب باشد.

در توضیح مشاوره عصبی ، به مشتریان در مورد ساختار مغز و فرآیندهای شیمیایی و چگونگی تأثیر آنها بر احساسات فرد آموزش داده می شود.

مشتریان سپس می آموزند که می توانند برخی از این فرایندها را از طریق روان درمانی تغییر دهند.

Grapefruit slice atop a pile of other slices