مشاوره افسردگی تلفنی

مشاوره افسردگی تلفنیمشاور حرفه ای دارای مجوز با یک تمرین خصوصی ، از ترکیب التقاطی از روشهای ذهن آگاهی ، ژنتیک و در برخی موارد ، حساسیت زدایی و پردازش مجدد چشم برای کمک به مشتریان در افسردگی و اضطراب استفاده می کند.

“من ترکیبی از افسردگی و اضطراب را می بینم. آنها واقعاً نزدیک هستند همان مواد شیمیایی مغز درگیر هستند. “

افسردگی و اضطراب نیز یک مؤلفه اساسی روانشناختی را دارند – یعنی دور کردن افراد از زندگی در لحظه کنونی.

افراد مبتلا به اضطراب به طور مداوم نگران آینده هستند ، در حالی که افراد مبتلا به افسردگی اغلب بر روی آنچه که در گذشته اتفاق افتاده است ، تمرکز می کنند ،.

اگرچه از همان روشهای اساسی برای درمان افسردگی و اضطراب استفاده می کند ، تشخیص اینکه مشتری ها برای گفتن به خود صحبت می کنند ، ضروری است.

به عنوان مثال ، افرادی که با افسردگی برخورد می کنند ، بسیاری از سؤالات “چرا” از خود می پرسند ، مانند “چرا من …؟”

مشاوره روانشناسی تلفنی از طرف دیگر ، افرادی که با اضطراب دست و پنجه نرم می کنند ، تمایل دارند از عباراتی استفاده کنند که نشان دهنده ترس از وقایع آینده است ، مانند “من واقعاً نگران اتفاقات پیش رو هستم …”

تعادل مغز

مشاوره عصبی – که ترکیبی از مشاوره سنتی را با درک چگونگی تأثیر ساختار و عملکردهای مغز بر رفتار و احساسات تأثیر می گذارد – می تواند مؤثرترین درمان برای افسردگی و اضطراب باشد.

در توضیح مشاوره عصبی ، به مشتریان در مورد ساختار مغز و فرآیندهای شیمیایی و چگونگی تأثیر آنها بر احساسات فرد آموزش داده می شود.

مشتریان سپس می آموزند که می توانند برخی از این فرایندها را از طریق روان درمانی تغییر دهند.