مزایای گروه درمانی

مزیت گروه درمانیاز جمله مزایای اصلی گروه درمانی می توان موارد زیر را برشمرد:

گروه درمانی به افراد اجازه می‌دهد از حمایت و تشویق دیگر اعضای گروه برخوردار شوند. افرادی که در گروه شرکت دارند شاهد هستند که دیگران نیز مشکلاتی شبیه به آنان دارند و بدین ترتیب کمتر احساس تنهایی می‌کنند.
اعضای گروه می‌توانند الگوی یکدیگر باشند. دیگر اعضای گروه با مشاهده فردی که در حل کردن یک مشکل موفق است، متوجه می‌شوند که امید به بهبود وجود دارد. با پیشرفت هر فرد، او می‌تواند در عوض الگویی برای حمایت از دیگران باشد. بدین ترتیب احساس موفقیت و رسیدن به دستاورد گسترش می‌یابد.
معمولا هزینه گروه درمانی با توجه به تعداد جلسات از درمان فردی پایین تر است و بنابراین راحت تر قابل پرداخت است.
روانشناس به جای تمرکز روی یک بیمار، زمان خود را به گروه بزرگ تری از افراد اختصاص می‌دهد.
گروه درمانی پناهگاه امنی است. محیط گروه به افراد اجازه می‌دهد رفتار و اعمال را در ایمنی و امنیت کامل تمرین کنند.
روانشناس با تعامل در گروه فورا متوجه می‌شود که هر یک از اعضای گروه چه واکنشی نسبت به دیگران دارند و در موقعیت های اجتماعی چه رفتاری از خود نشان می‌دهند. سپس روانشناس با استفاده از این اطلاعات می‌تواند به هر بیمار بازخورد ارزشمندی را ارائه دهد.