مزایای بیوفیدبک و نوروفیدبک

مزایای مربوط به بیوفیدبک و نوروفیدبکمزیت های بیوفیدبک بستگی به مهارت هایی دارد که خواهان یادگیری آنها هستید. به عنوان مثال ممکن است یاد بگیرید دست های خود را گرم کنید که در عوض می تواند فشار خون شما را کاهش دهد و یا سردرهای میگرنی را بهبود بخشد.

از طریق شل کردن عضلات صورت و گردن، شانه ها و کمر قادر هستید سردردهای تنشی خود را کم کنید یا بهبود بخشید و یا درد فک، درد کمر و یا دندان قروچه را کاهش دهید. با یادگیری پاسخ های ریلکسیشن به جای پاسخ های استرسی می توانید اضطراب خود را کاهش دهید.

مزیت های نوروفیدبک خیلی زیاد هستند. به عنوان مثال می توانید یاد بگیرید فرکانس های امواج مغزی خود را تغییر دهید تا افکار نامفهوم ذهن خود را کاهش داده و توانایی شناختی خود را بهبود بخشید.