مدیریت خشم

هدف اصلي مدیریت خشمبسياري از مردم فكر می‌کنند کنترل خشم یعنی سركوب احساس خشم خود. اما عصباني نشدن و در خود ریختن احساسات هم هرگز رفتار سالمي نيست. عصبانيت یک احساس طبيعي بدن است و هرچه تلاش كنيد آرامش كنيد، خودش را نشان می‌دهد.

هدف واقعي کنترل خشم سركوب آن نيست؛ بلكه این است كه سعي كنيد پيام نهفته پشت اين احساس را بفهميد و بتوانيد آن را به شیوه‌ای صحیح بروز دهید. در اين حالت نه‌تنها احساس بهتري خواهيد داشت بلكه نيازهايتان نیز برآورده خواهد شد و می‌توانید نارضایتی‌ها در زندگي خود را بهتر مديريت كنيد و روابط مؤثرتری در محیط خانواده و کار داشته باشيد.

تقویت مهارت کنترل خشم مستلزم صرف زمان است اما هرچه بيشتر تمرين كنيد آسان‌تر و نتیجه هم بهتر است. يادگيري مهارت كنترل خشم و ابراز آن به روشی مناسب، به شما كمك می‌کند كه روابط بهتري با دیگران برقرار کنید، به اهدافتان برسيد و زندگي سالم‌تر و رضایت‌بخش‌تری داشته باشد.