متخصص اضطراب

برای گرفتن بهترین نتیجه از متخصص برای درمان اضطراب باید ...مشاور شما در درمان اضطراب متخصص باشد و تجارب علمی و درمانی بالایی داشته و دانشش به روز باشد.
احساس راحتی با مشاور خود داشته باشید و در برخورد اول این حس را داشته باشید که شما را درک می‌کند.
مطمئن شوید او به طور کامل به حرف‌های شما گوش می‌کند و با شروع درمان، شما تغییرات تدریجی را در خود احساس ‌کنید.
مشاور شما باید به دور از تعصب و بدون قضاوت به حل مسأله شما بپردازد