فوبیای نیاز به درمان

چه فوبیایی نیاز به درمان دارد؟مسئله بسیار مهمی که روانشناس درمان فوبیا به شما یادآور خواهد شد این است که همه فوبیاها نیاز به درمان ندارند. فوبیاهای مختلف همیشه احساس ناخوشایندی را برای ما ایجاد می کنند.
این ناخوشایند بودن اجتناب ناپذیر است و شما نمی توانید بگویید که از فوبیای خود لذت می برید. اما فوبیا زمانی باید درمان شود که زندگی معمولی فرد را بهم می ریزد و او را با مشکلات مختلف روبرو می کند.

اگر فوبیایی که دارید زندگی تان را مختل نکرده است، نیازی نیست که نگران آن باشید. اقدام مهمی که در این شرایط می توانید انجام دهید این است که از موضوعی که ترس تان را زیاد می کند دوری کنید و آرامش را برای خودتان ایجاد کنید.

اما اگر فوبیایی که دارید یکی از شرایط زیر را برایتان ایجاد می کند احتمالا باید برای درمان آن اقدام کنید:

1 - ترس بسیار شدیدی را برایتان ایجاد می کند که از نظر حواس و جسمی مشکل پیدا کرده اید.
2 - فوبیا باعث شده است که شغل تان به خطر بیفتد.
3 - فوبیا برای خواب تان مشکل ایجاد کرده است.
4 - در زندگی شخصی تان مشکل پیدا کرده اید.