فواید مشاوره ازدواج

فواید مشاوره ازدواج1 - تشخیص نقاط قوت همسران و رشد آن

2 - ویژگی های شخصیتی را بررسی کنید

3 - تقویت مهارت های ارتباطی

4 - حل تعارضات و مشکلات و کاهش استرس

5 - بررسی تاریخچه خانوادگی و گذشته هر یک از زوجین

6 - بررسی مسائل مالی

7 - بیان اهداف شخصی، زناشویی و خانوادگی