عصبانیت چیست ؟

آیا عصبانیت هیجان بدی است ؟عصبانیت به عنوان یک هیجان می باشد . احساس های انسان ها محصول ادراک هر فرد از وقایع می باشد نه محصول رویداد های بیرونی . به عبارت دیگر ، هیجانات پیامد باور هایتان هستند .

هیجان خوب و بد وجود ندارد بر این اساس بعضی از هیجان ها خوشایندند و برخی نا خوشایند ، ولی بد با نا خوشایند فرق دارد .
به جای آن که هیجانات را خوب یا بد بدانید ، بهتر است آن را به سازنده و مفید که جوابگوی شرایط و غیر سازنده و بی فایده صرفا در جهت اجرای برنامه خود تقسیم کنید . عصبایت از حالت های طبیعی انسان می باشد و فوایدی را به همراه دارد زیرا که به عنوان ابزار هشدار عمل می کند .
عصبانیت به فرد می گوید که یک جای کار ایراد دارد و باید به چیزی در درون و در رابطه با طرف مقابل توجه شود . عصبانیتی که بر سر دیگران ریخته شود تقریبا همیشه مضر خواهد بود زیرا هدف از چنین عصبانیتی کنترل کردن ، برنده شدن و انتقام است و از طرف دیگر عصبانیتی که محترمانه و در جهت حل مشکلی ابراز شود و یا در جهت حفاظت باشد ، سازنده و مفید خواهد بود .
دکتر مشاور در مرکز روانشناسی به افراد کمک می کند تا عصبانیت مضر را حذف کند و یا آن را کم کند که هم به نفع خود فرد و هم اطرافیانش خواهد بود .