روش درمان فوبیا

روش درمان فوبیا

در درمان شناختی رفتاری کمک می‌شود تا از تاثیر نحوه تفکر خود در بروز نشانه‌های اضطراب آگاه شوید و به بینش و درک بهتری از مسائلی که عامل هراس و محرک ایجاد فوبیا در شماست، برسید. به این شکل می‌توانید افکار نادرست خود را اصلاح کنید. در حقیقت روشن می‌شود که موضوع فوبیا خطری برای شما ندارد. در شناخت درمانی باورها بررسی شده و روی آن‌ها کار می‌شود چون این باور‌ها باعث ادامه یافتن ترس و اضطراب یا شدت یافتن فوبیا می‌شود. از جمله این تکنیک‌ها می‌توان به بازسازی شناختی، مواجهه درمانی، یادگیری مشاهده‌ای اشاره کرد.