حقايق مدیریت خشم

عقايد و حقايق مدیریت خشم1 - باور مردم: من نبايد خشم خود را “سركوب” كنم، اينكه خشم خود را خالي كنم و بروزش دهم كار سالمي است.

2 - حقيقت: در اصل درست است كه ناديده گرفتن و سركوب خشم كار مفيدي نيست، اما از كوره دررفتن هم چندان بهترش نخواهد كرد. احساس خشم نباید شما را ترغیب به رفتار پرخاشگرانه کند.

3 - باور مردم: خشم، پرخاش و تهديد براي شما احترام به بار می‌آورد و باعث می‌شود چيزي كه می‌خواهید را به دست آوريد.

4 - حقيقت: احترام از ترساندن ديگران به دست نمی‌آید. اگر كنترلي بر رفتار خود نداشته باشيد يا هميشه روي نظر خودتان پافشاري كنيد، مردم ممكن است از شما بترسند، اما احترامي براي شما قائل نیستند. اگر رابطه شما توأم با احترام باشد، بيشتر به شما گوش می‌کنند و نيازهايتان را در نظر می‌گیرند.

5 - باور مردم: کنترل خشم امری غیرممکن و غیرارادی است.

6 - حقيقت: هميشه نمی‌توان شرايط يا احساسي كه در شما به وجود می‌آورد را كنترل كنيد، اما می‌توانید شیوه ابراز احساسات خود را كنترل كنيد. می‌توانید بدون اينكه گفتار و رفتارتان اهانت‌آمیز تلقی شود، احساساتتان را ابراز كنيد. حتي اگر كسي سعي داشته باشد احساس خشم شمارا برانگیزد، تصمیم‌گیری در مورد کنترل خشم همیشه تحت اراده خودتان است.