جلسه روان درمانی

جلسه‌ نخست روان درمانیدر جلسه نخست روان درمانی، متخصص ابتدا در مورد بیمار و مشکلات و نیازهایش اطلاعاتی کسب می‌کند. احتمالا فُرم‌هایی برای دریافت اطلاعات عاطفی و جسمی گذشته و اخیر بیمار در اختیار او گذاشته می‌شود. احتمالا چند جلسه طول می‌کشد تا متخصص درباره‌ی بیمار و وضعیتش اطلاعاتی کسب کند و به بهترین جمع‌بندی برای درمان و مراحل آن برسد.

جلسه‌ی نخست، فرصت مناسبی برای فرد مراجع نیز وجود دارد تا از هماهنگی رویکردهای متخصص با مشکل خود و… اطلاعات کسب کند. پس فرد در جلسه نخست باید تلاش کند که به موضوعات زیر دست پیدا کند:

از چه درمانی استفاده خواهد شد؟
اهداف درمانی چیست؟
طول و مدت زمان هر جلسه چقدر است؟
به چند جلسه‌ی درمانی نیاز است؟

در جلسات از پرسیدن هیچ پرسش و نقطه‌ی مبهمی ابا نداشته باشید. اگر با روان‌درمان‌گر احساس راحتی نمی‌کنید به شخص دیگری مراجعه کنید. هماهنگی و ارتباط مناسب با روان‌درمان‌گر ضروری است.