جلسات گروه درمانی

جلسات گروه درمانی چگونه برگزار میشود؟جلسات ممکن است به صورت یک گروه منحصر به سه یا چهار نفر باشد ولی معمولا جلسات گروه درمانی هشت تا دوازده نفر را شامل می‌شود (اگرچه ممکن است تعداد شرکت کنندگان بیشتر هم باشد).

اعضای گروه غالبا هفته ای یک یا دوبار یا بیشتر، به مدت یک الی دو ساعت گرد هم می‌آیند.

حداقل تعداد جلسات گروه درمانی معمولا حدود شش جلسه است ولی برگزاری جلسات در طول یک سال کامل یا بیشتر هم رایج است.

باید اشاره داشت که ممکن است جلسات به صورت باز یا بسته باشد.

در جلسات باز، شرکت کنندگان جدید هر زمان که مایل باشند می‌توانند به جمع اضافه شوند اما در جلسات بسته تنها اعضای اصلی به شرکت در گروه دعوت می‌شوند و تا انتهای درمان با یکدیگر همراه خواهند بود.