تکنیک های مشاوره اضطراب

تکنیک های مشاوره اضطرابیک روانشناس کار کوچک یا مدیریت قابل قبول را شروع کند. این تنها راه است که اعتماد به نفس خود را تقویت می کند.

به عنوان مثال ، اگر آنها سعی در مقابله با یک اختلال اجتماعی دارند ، به آنها کمک می کند تا با اطمینان به یک شخص شروع کنند.

این ممکن است مدتی طول بکد ، به ویژه اگر مشخص شود که یک حادثه آسیب می رساند علت اضطراب است که هم اکنون احساس می کنم.

چون آنها را به یک شخص واحد اعتماد می کنند ، پس از آن ممکن است به چند نفر منتقل شوند ، و در نهایت به یک جمعیت بروند.

اگر آنها به دلیل ترس از آسیب دیدگی یا احتمالاً در یک رابطه نامناسب ورزشی اضطراب دارند ، روانشناس برای اثبات امنیت خود را با چیزی شروع می کند که اگر شما با آن ارتباط برقرار کنید.

آنها شروع کردند با بحث در مورد چگونگی این اتفاق امروز برای آنها نیفتاده و از آنها می خواهند که این مشکلات را که فکر می کنم باعث می شود که دادگاه شود ، پیگیر شوند.