تفاوت افسردگی و غم

تفاوت اختلال افسردگی و احساس غم و اندوه در چیست؟همرگ یکی از عزیزان، از دست دادن شغل، پایان یک رابطه و اتفاقاتی از این دست ممکن است برای افراد دشوار باشد. این بسیار طبیعی است که با چنین حوادثی افراد غمگین شوند. در این مواقع اغلب افراد تصور می کنند که دچار افسردگی شده اند، اما بهتر است بدانید که غمگین بودن به معنای داشتن اختلال افسردگی نیست.
فرآیند غم و اندوه بسیار طبیعی و برای هر شخص منحصر به فرد است، البته که علائم مشترکی نیز با افسردگی دارد. در هر دو صورت احساس غم و اندوه وجود دارد، اما در بسیاری موارد با هم متفاوت هستند. مانند:

1-در هنگام حزن یا اندوه، احساسات به طور نوسانی بروز می کنند و با مرور خاطرات مثبت در مورد اتفاق نیز همراه هستند در حالی که در بیماری افسردگی احساس لذت به مدت دو هفته یا بیشتر به شدت کاهش می یابد.

2-در احساس اندوه، اعتماد به نفس افراد دچار ضربه و اختلال نمی شود اما افراد دچار بیماری افسردگی احساس بی مصرف بودن و عدم اعتماد به نفس دارند.

3-در مورد برخی افراد، مرگ یکی از عزیزان و اتفاقاتی از این دست می تواند باعث شروع بیماری افسردگی شود. زمانی که احساس اندوه با افسردگی همراه باشد، احساس اندوه بسیار طولانی تر از زمانی است که افراد دچار غم و اندوه طبیعی می شوند.

تمیز دادن احساس اندوه و بیماری افسردگی، حمایت و درمان مورد نیاز را راحت تر می کند.