تعامل با افراد شخصیت نمایشی

نکاتی در نحوه تعامل با افراد دارای اختلال شخصیت نمایشی

 

 افراد دارای اختلال شخصیت نمایشی، بینش و آگاهی از مشکل و اختلال خود ندارند. به همین سبب نحوه برقراری تعامل و ارتباط با این دسته از افراد، پیچیدگی های مختص به خود را دارا می باشد.

 بر این اساس، هنگام تعامل با یک شخصیت نمایشی، رعایت نکات و اصولی می تواند در این زمینه تاثیر گذار و مؤثر باشد.

 بنابراین، در این شرایط در جهت عوض کردن دیدگاه و جهان بینی او نباید تلاش و کوششی به خرج داد. از سوی دیگر، رفتارهای ظهور یافته از شخصیت های نمایشی را نباید به حساب سوء نیت و قصد و غرض او گذاشت.

 چراکه هدف اصلی و نهایی این دسته از افراد از بروز رفتارهای مختلف، به دست آوردن توجه و نشستن در کانون توجه دیگران می باشد.

 شایان ذکر است که روند تغییرات در شخصیت های نمایشی به تدریج و با سرعت بسیار پایینی به وقوع می پیوندد. شخصیت های نمایشی، با پند و نصیحت و موعظه، هیچگونه سنخیتی ندارند. بر همین اساس، موعظه کردن آنها هیچگاه توصیه نمی شود.

 افراد دارای اختلال شخصیت نمایشی، به علت بی ثباتی در تعاملات خود، هیچگاه نمی توانند وارد رابطه معنادار و عمیقی شوند.

 بر همین اساس، افراد دارای اختلال شخصیت نمایشی، توانایی حفظ روابط را نداشته و در اغلب موارد روابطی کم عمق و در عین حال غیر واقعی با دیگران برقرار می سازند.

 ناگفته نماند که شخصیت های نمایشی خود محور بوده و احساسات و عواطف آنها غالباً عاری از خلوص و صمیمیت می باشد.