ترس جوانان از ازدواج

دلایل ترس جوانان از ازدواجامروز بسیاری از جوانان برای این که بخواهند با جنس مخالف رابطه ای داشته باشند میترسند این ترس چند دلیل دارد که عبارت اند از :

1 - ممکن است پسر ییا دختر از گذشته یک رابطه ی ناموفق داشته باشد که تمام احساسات او به بازی گرفته شده است .
2 - ممکن است که این فرد در خانواده ای متولد شده است که از همان ابتدا ادرا با رابطه با جنس مخالف ترسانده باشند .
3 - ممکن است که اطرافیان حرف های ناپسندی از این کار به فرد بزنند و اورا از این کار منصرف کنند
و…..
در هر حال رابطه با جنس مخالف واجب است چرا که فرد معاشرت با افراد مختلف را میاموزد و فرد در آینده بسیار موفق میشود .

البته باید توجه داشت که این رابطه باید کنترل شده باشد نه این که در آینده افراد پشیمان شده باشند و از رابطه بترسند.