اهداف گروه درمانی

اهداف گروه درمانیاهداف مشترک گروه، اعضای گروه را به هم ‌پیوند داده و موجب انسجام و همبستگی آنان می‌گردد. رسیدن یا نرسیدن به هدف موجب دلگرمی و یا دلسردی اعضا می‌شود و در بقای گروه نقش مهمی ایفا می‌کند. تنوع در اهداف باعث تمایز گروه‌ها از یکدیگر می‌شود. گروه‌درمانی می‌تواند اهداف زیر را دنبال کند:

1. مشاهده و شناخت نحوه وجود و رابطه خود با اجتماع.

2. کمک به رشد شخصیت بیمار و افزایش اعتماد به نفس او.

3. افزایش بینش و آگاهی بیمار از طریق آشنایی با دوستان جدید و مشکلات آن‌ها.

4. ارضاء شدن نیاز به حس قدرت.

5. کمک به بیماران برای انطباق با شرایط زندگی.

6. و بهبود بخشیدن روابط بیماران با اطرافیان و جامعه.