افسردگی

مشاوره افسردگیافسردگی نوعی اختلال روانی است که باعث بروز غم و ناراحتی در فرد می شود که می تواند سبب کاهش انگیزه و کاهش عملکرد مفید در کار و تحصیل و از همه مهمتر از بین رفتن علایق شود.
از اين رو شناخت علائم افسردگی و درمان به موقع آن بوسیله روش های نوین مشاوره افسردگی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. مشاوره افسردگی فرآیندی است که در آن مشاور به تشخیص و درمان فرد افسرده پرداخته و ابتدا با روش های بدون دارو شروع شده و سپس در صورت نیاز و شدت افسردگی دارو نیز تجویز می شود.

در حالی که افسردگی قابل درمان می باشد و علائم آن قابل رفع است، ولی نمی تواند به صورت کامل معالجه شود.در مقابل، هدف درمانگر یا مشاور بهبود دادن و کاهش افسردگی می باشد.
همانند سایر شرایط مزمن، حتی در صورتی که فرض بر امکان بروز مجدد آن باشد، یک سری روش های درمان برای کاهش شدت علائم، مدیریت شرایط و حمایت از شما وجود دارند.