اضطراب

اضطراب چیست؟

معنای اضطراب در لغت به معنای آشفتگی ، تپیدن ، پریشانی ، لرزیدن ، بی قراری و نا آرامی است. اضطراب یک احساس ناخوشایند همراه با دلواپسی است که فرد در موقعیت های مختلفی می تواند آن را تجربه کند که اصولا همراه با درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژی می باشد. علت های اضطراب : می توان 2دسته زیربنای کلی اضطراب را نام برد: 1.عوامل زیست شناختی ، ژنتیک ، ارثی 2.عوامل محیطی و اجتماعی