استرس مالی

استرس مالی چیست؟

 

 امروزه با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی خیلی از افراد در مورد مسائل مالی خود دچار نگرانی هستند.

 استرس مالی به حالتی گفته می شود که فرد نگران بیکاری یا حقوق زیر خط فقر و یا ناتوانی در پرداخت هزینه های زندگی است.

 کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی میزان گردش مالی و استرس ناشی از کار ارتباط مستقیمی دارد. بهبود درآمد از مهمترین اهداف هر فرد و سازمان است.

 اگر یک انسان واقعاً احساس کند کیفیت زندگی کاری او بهبود یافته است و دغدغه درآمد ندارد این احساس به او نیروی بیشتری در انجام کار میدهد.

 استرس مالی بر کاهش کارایی و از دست رفتن نیروی انسانی تاثیر زیادی دارد. استرس مالی از انواع استرسی است که افراد در محیط کار و خانواده با آن روبرو هستند.

 فشار مالی شامل زندگی بدون امکانات مالی کافی، نبود غذا و سرپناه کافی و مناسب برای خانواده یکی از دلایل استرس مالی به شمار می رود.

 فشار مالی باعث نداشتن توان مقابله با نا امیدی ناشی از ناتوانی برای خرید ملزومات مورد نیاز زندگی یا عدم پرداخت صورتحساب ها است.