کاربرد مهارت های زندگی

اثرات كاربرد مهارتهاي زندگي

الف: افزايش سلامت رواني و جسمي شامل: - تقويت اعتماد به خويشتن و احترام به خود - تجهيز اشخاص به ابزار و روش هاي مقابله با فشارها محيطي و رواني - كمك به تقويت و توسعه ارتباطات دوستانه ، مفيد و سالم - ارتقاي سطح رفتار هاي سالم و مفيد اجتماعي ب: پيشگيري از مشكلات رواني ، رفتاري و اجتماعي شامل :  - بروز اختلالات رواني و مشكلات رواني _ اجتماعي - خود كشي در نوجوانان و جوانان - رفتارهاي خشونت آميز - شيوع ايدز - بي بند و باري جنسي - افت و كاهش عملكرد تحصيلي از آنجا كه افراد، بويژه قشر جوان و نوجوان و دانشجويان به لحاظ حساسيت دورا ن رشد و تحول و شرايط بحراني اين دوره با مشكلا ت، فشارها و چالشهاي زيادي رو به رو مي شوند و در رويارويي با اين مسائل فاقد توانايي هاي لازم و اساسي هستند، همين امر آنها را در مواجهه با مشكلات زندگي و مقتضيات آن آسيب پذير مي كند؛ دانشگاهها و مدارس و ساير مؤسسات كه به نحوي با آموزش و پرورش قشر جوان و نوجوان سر و كار دارند و مسؤوليت تغذيه ، پشتيباني و حمايت ذهني، رواني و اجتماعي آنان را به عهده دارند لازم است كه با آموزش و پرورش اين مهارتها ، قدرت سازگاري با مشكلات، رفتار مثبت و كار آمد را در آنان افزايش دهند، تا اينكه قادر شوند بدون اينكه به خود يا ديگران صدمه وارد نمايند مسؤوليتهاي مربوط به نقش اجتماعي خود را بپذيرند و در برابر مسائل و مشكلات به شكل مؤثر عمل نمايند.