وظایف مشاور شغلی

به طور کلی وظایف مشاور شغلی چیست؟آشنا کردن مراجعان با موارد آموزشی و شغلی از جمله رشته‌های تحصیلی، ویژگی‌های شغلی، شرایط درآمدی شغل و… همچنین مصاحبه با مراجعان و گرفتن تست‌های روانشناسی و شخصیت‌شناسی برای شناخت صحیح ویژگی‌ها و خصوصیات آن‌ها، کسب سایر اطلاعات لازم در مورد شرایط زندگی، شرایط محل کار، مشاغل موجود در سازمان (در بررسی کارکنان سازمانی) و… از وظایف کلی مشاوران شغلی است.

Grapefruit slice atop a pile of other slices