وظایف روانشناس صنعتی

وظایف روانشناس صنعتی سازمانیدر اینجا نگاهی می اندازیم به برخی از موضوعات مهمی که یک روانشناس صنعتی و سازمانی، در کار خود انجام می دهد:

استخدام و انتخاب کارکنان

برای موفقیت هر شرکتی، لازم است افراد مناسب برای کار استخدام شوند، و روانشناسان I-O، اغلب در کنار کارمندان کار می کنند تا نامزد شغلی را انتخاب کنند تا آنهایی که برای نقشهای شغلی خاص، مناسب هستند را انتخاب کنند.

این فرآیند می تواند با ایجاد یک توصیف شغلی و معیارهای استخدام، ساخت موضوعات تبلیغاتی برای اطلاع رسانی آن موقعیت برای نامزدهای بالقوه، و سپس غربالگری متقاضیان برای موقعیت های موجود، شروع شود.

اجرای آزمون های استخدامی و غربالگری، وظیفه دیگری است که روانشناس صنعتی سازمانی، ممکن است درگیر آن باشد.