هدف درمانگر مشاوره فردی

درمانگر به دنبال کسب چه نتایجی در مشاوره فردی است؟درمانگران در مشاوره یا درمان فردی به دنبال کسب اهداف زیر هستند:

1 - برقراری رابطه‌ای صمیمانه و در عین حال امن، حرفه ای با مراجع

2 - استفاده از رویکردی صادقانه و اصیل در رابطه با مراجع

3 - کسب اطلاعات مورد نیاز در مورد فرد برای ارائه راهکار منتهی به تغییرات رفتاری

4 - ارائه راهکار به مراجع برای افزایش خودآگاهی او از احساسات و افکار درونی

5 - آشنا کردن مراجع با سازوکارهای دفاعی معمول در رفتار شخصی و روابط بین فردی

6 - ارائه روشی ساختارمند به مراجع و همراهی کردن او در مسیر به کارگیری تکنیک های درمانی