موفقیت شغلی

موفقیت شغلی چیست؟

 

 موفق بودن یا نبودن در شغل مفهومی است که به ارزیابی فرد از وضعیت کنونی خود و میزان همخوانی آن با ایده آل هایش دارد.

 از نظر عامه ی مردم، شهرت و درآمد بالا، نشان دهنده ی موفقیت شغلی است.

 گرچه این امر می تواند یکی از نشانه های رسیدن به موفقیت شغلی باشد، اما کافی نیست. چه بسیار افرادی که پس از سال ها کار و تلاش، با وجود رسیدن به اوج شهرت و ثروت،‌ از نارضایتی شغلی رنج می برند و به فرسودگی شغلی مبتلا میشوند.

 در ادبیات شغلی و حرفه ای، موفقیت شامل ابعاد درونی و بیرونی است. بخش قابل مشاهده شغل مانند حقوق، ارتقاء، رتبه و مقام نشان دهنده ی بعد بیرونی در مسیر موفقیت شغلی است.

 احساسات و رفتار های فرد نسبت به شغلی که در آن مشغول است نیز نشان دهنده ی بعد درونی شغل است و از طریق رفتارهایی مانند احساس مسئولیت، تعهد و رضایت شغلی بیان می شود.