موفقیت

موفقیت چیست؟

 

 موفقیت از جمله واژگانی است که تعریف واحدی ندارد. هر کس به فراخور حال خود تعریفی از آن ارائه داده است. برخی آن را رسیدن به موقعیت شغلی، اجتماعی یا ثروت بیان می کنند.

 برخی دیگر داشتن خانواده سالم و زندگی آرام را موفقیت می دانند. این تعریف دقیقا با هدف شما از زندگی ارتباط مستقیم دارد. دیدگاه سنتی موفقیت را پول، شهرت و قدرت میداند.
می توان گفت، موفقیت وضعیت یا شرط برآوردن محدوده مشخصی از انتظارات است.

 ممکن است به عنوان نقطه مقابل شکست تلقی شود. معیارهای موفقیت بستگی به خود شخص دارد و ممکن است در موقعیت اجتماعی یا اعتقادی خاصی متفاوت باشد.

 ممکن است یک نفر موفقیتی را در نظر بگیرد که شخص دیگر آن را شکست می داند.

همچنین ممکن است به دلیل تعریف مبهم یا نامشخص این معیارها، تعیین اینکه آیا شرایطی معیارهای موفقیت یا شکست را دارد، دشوار یا غیرممکن باشد.

 یافتن معیارهای مفید و موثر یا روش های اکتشافی برای قضاوت در مورد شکست یا موفقیت یک موقعیت ممکن است خود یک کار مهم باشد.

 به طور کلی می توان موفقیت را رضایت از زندگی دانست. اگر در زندگی احساس خوشنودی و رضایت نسبت به عملکرد خود، جایگاه خود در خانواده و جامعه و همچینین شرایط اقتصادی و جسمانی خود دارید می توانید خود را موفق بدانید.