مهارت های اصلی زندگی

انواع مهارت هاسازمان جهانی بهداشت در سال 1993 ، ده مهارت را به عنوان مهارت های زندگی اصلی معرفی کرد که در ادامه به انواع مهارت های زندگی اشاره شده است . یادگیری هر یک از این مهارت ها فرایندی زمان بر بوده که نیازمند تلاش و پشتکار افراد است و در نهایت باعث موفقیت در بسیاری از جنبه های زندگی می شود .


مهارت حل مسئله : مهارت حل مسئله عبارت است از تعریف دقیق مشکلی که فرد با آن روبروست ، شناسایی و بررسی راه حل های موجود و انتخاب و اجرای راه حل مناسب و ارزیابی فرایند حل مسئله تا به این ترتیب فرد دچار دغدغه و اضطراب نشود و از راه های غیر سالم برای حل مشکل استفاده نکند .


مهارت تصمیم گیری : مهارت تصمیم گیری در بیانی ساده به معنی عمل انتخاب بین دو یا چند اقدام است . در فرایند گسترده تر حل مسئله ، تصمیم گیری شامل انتخاب بین راه حل های ممکن برای یک مسئله است . تصمیم گیری می تواند از طریق یک فرایند شهودی یا استدلال یا ترکیب این دو صورت بگیرد .


مهارت خودآگاهی : کمک می کند فرد بتواند نقاط قوت و ضعف ، ترس ها و نیازهای خود را بشناسد و بتواند آن ها را مدیریت کند . فرد با یادگیری مهارت خودآگاهی ، می آموزد که چه شرایط یا موقعیت هایی برای وی فشار آور هستند .