مهارت نه گفتن

مهارت نه گفتن و جرات ورزیهمۀ افراد باید این توانایی را داشته باشند که هنگام شنیدن درخواستی متضاد با توانایی‌ها و خواسته‌های خود، آن را رد کنند؛ در واقع مهارت نه گفتن داشته باشند.
اما این اتفاق برای همه آسان نیست. فقدان این مهارت باعث بروز رفتارهای منفعل پرخاشگر در فرد می‌شود.
رفتار منفعلانه وقتی صورت می‌گیرد که افراد در ظاهر مهربان و فروتن هستند و درخواست همه را پذیرفته و تایید می‌کنند؛ اما همۀ این بله گفتن‌ها ناشی از این است که نمی‌توانند جراتمندانه رفتار کنند و نه بگویند. افراد منفعل دائما از درون احساس ناراحتی و عصبانیت می‌کنند.
رفتار پرخاشگرانه زمانی روی می‌دهد که افراد جراتمندی را با پرخاشگری اشتباه می‌گیرند. آن‌ها با روش‌هایی مثل ناسزا گفتن و دعوا برای احقاق حقوق خود تلاش می‌کنند.
اما مهارت جرات ورزی در افرادی دیده می‌شو‌د که می‌توانند برای گرفتن حق خود اقدام کنند بدون اینکه حقوق دیگران را نادیده بگیرند. این افراد اگر با نظر دیگران مخالف باشند حرف شان را به شیوۀ مودبانه و مناسبی بیان می‌کنند. نه گفتن و جرات مندی از ضروری ترین مهارت های زندگی است.