مشکلات مطرح در مشاوره فردی

چه سوالاتی در مشاوره انفرادی پرسیده می‌شود؟در مشاوره انفرادی، باید سؤالاتی مطرح شود که مراجعه‌کننده را وادار به بیان احساسات و اعتقادات خود کرده، و او را با تناقضات موجود در این اعتقادات و احساسات روبه‌رو کند.

برخی از سؤالات شایع در جلسات مشاوره فردی، شامل موارد زیر است:

1 - مشکل ایجاد شده از نظر شما چیست؟
2 - این مشکل، به‌طور معمول باعث ایجاد چه احساسی در شما می‌شود؟
3 - چه چیزهایی مشکل ایجاد شده را بهبود بخشیده و بهتر می‌کند؟
4 - مود و خلق‌وخوی خود را چگونه توصیف می‌کنید؟
5 - تا چه میزان به افراد اطراف خود احساس تعلق می‌کنید؟
6 - به دنبال چه تغییرات مثبتی در زندگی خود هستید؟