مشاوره شغلی صاحبان کسب و کار

مشاوره شغلی صاحبان کسب و کار به چه شرایطی انجام میگیرد؟جلسات مشاوره معمولاً در محل کار کارفرما برگزار شده و با تمرکز بر روی موضوعاتی مانند بررسی روند قراردادها و مشاهده نمودار عملکرد شرکت پیگیری می شود.
تمرکز بر روی مهارتهای فردی و همچنین انجام یک سری تمرینات برای بهبود این مهارت ها از دیگر بخش های مشاوره شغلی به شمار می رود.
این جلسات به توصیه مشاوران در ابتدای هر ماه انجام شده و باعث می شود تا افراد نسبت به برنامه کاری خود در ماه آینده آگاهی کاملی پیدا کنند.
حضور در جلسات مشاوره شغلی به کارآفرینان و داوطلبان جویای کار محدود نبوده و کارمندان نیز میتوانند در این جلسات شرکت نمایند. به عنوان مثال اکثر کارمندان به ۶ تا ۱۲ جلسه یک ساعته نیاز دارند، تا بتوانند نسبت به میزان پیشرفت خود و همچنین مهارت های کلیدی مورد نیاز برای ارتقای شغلی اطلاع حاصل کنند.
البته این امر این بستگی به ماهیت شغل افراد نیز خواهد داشت. کارمندان سازمان های مختلف در پایان جلسات قادر خواهند بود تا برای ارزیابی سطح مهارت های مورد خود مانند فن بیان همچنین و مهاتوسعه اینرت ها رویکرد صحیحی اتخاذ کنند.
لذا کاربرد جلسات مشاوره شغلی برای مدیران سازمان علاوه بر حصول نتایجی مانند رشد برند و عملکرد سازمان، شامل مباحثی نظیر توجه به مهارت های کارکنان نیز می شود. دستیابی به نتایج مالی مناسب، ارزش‌گذاری، توسعه‌ی منابع انسانی و بهبود مهارت های فردی چند نمونه از کارکردهای استفاده از مشاوره شغلی برای مدیران و کارمندان یک سازمان می باشد.