عوامل زمینه ساز در موفقیت شغلی

عوامل زمینه ساز در موفقیت شغلی

 

 رسیدن به موفقیت و رضایت شغلی امری است که به عوامل مختلفی مربوط می شود در زیر به برخی از عوامل کمک کننده و هموار کننده در این مسیر اشاره می کنیم.

 

 1 - آرزوهای شغلی

 منظور از آرزوهای شغلی موقعیت یا مسیری است که فرد دوست دارد به آن دست یابد. جایگاه و موقعیتی که فرد در ذهن برای خودش متصور می شود می تواند پیش بینی کننده ی اقدامات فرد، رسیدن به آن هدفی باشد که در ذهن می پروراند.

 از آن جایی که آرزوها مقدمه ی انتخاب مسیر و تصمیم گیری هستند و منجر به ایجاد تحرک و پویایی می شوند بنابراین می توانند پیش بینی کننده ی مناسبی برای آینده ی شغلی افراد و رسیدن به موفقیت باشند.

 هرچه فرد آرزوهای بالاتری داشته باشد بایستی تلاش بیشتری برای تحقق آن ها بکند. از طرفی سطح آرزوها با خودپنداره ی فرد در ارتباط است. شناخت درست از ویژگی ها، توانایی ها و شرایط محیطی سبب می شود که سطح آرزوها واقع بینانه تر باشد.

 

 2 - شخصیت 

شخصیت نیز یکی از عوامل زمینه ساز در موفقیت شغلی است و ارتباط تنگاتنگی با عملکرد دارد. امروزه با توجه به تخصصی شدن مشاغل، افراد مختلف، می توانند در زمینه های متفاوتی موفق عمل کنند که این امر می تواند با ویژگی های شخصتی آنان در ارتباط باشد. 

این مسئله که چه مشاغلی با چه صفات شخصیتی همخوانی دارد موضوع بسیاری از پژوهش ها است. همچنین برخی از تحقیقات نشان داده اند که بین صفات برونگرایی و توافق پذیری با موفقیت مسیر شغلی همبستگی مثبت وجود دارد.

 

 3 - جنسیت

 در سال های اخیر تحقیقات زیادی در مورد تفاوت های جنسیتی در موفقیت شغلی و کاریابی انجام شده است. واضح است که زنان عموما کمتر از مردان در عرصه ی شغلی خود به موفقیت می رسند.

 برخی این تفاوت معنادار را به علاقه ی کمتر زنان به اشتغال، تمرکز آنان بر مسئولیت های خانواده به جای کار، همچنین تمایل آن ها به داشتن کار یکنواخت و یا پاره وقت مربوط دانسته. برخی دیگر این تفاوت را مربوط به سرمایه ی اجتماعی و حمایت پایین از کار زنان می دانند. نابرابری ارتباطی که عمدتا بر علیه زنان است. وجود مراحل متفاوت زندگی همچون ازدواج، بچه داری و توزیع نامناسب و نابرابر کار در خانه، نشان دهنده ی تفاوت در سرمایه ی اجتماعی و اختلاف در موقعیت های شغلی بین زنان و مردان است.

 

 4 - سرمایه ی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

 یکی از عواملی که تاثیر زیادی در موفقیت شغلی دارد داشتن سرمایه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. این عامل گرچه تعیین کننده ی صرف نیست. اما مسیر رسیدن به موفقیت را بسیار هموار می کند.

 پایگاه فرهنگی و اجتماعی بالا، سبب حمایت های بیشتر می شود. مطالعاتی که درباره ی شبکه ی اجتماعی انجام شده است نشان می دهد که یکی از عوامل موثر برای موفقیت در بازار کار، این است که چه کسانی را می شناسیم. با چه افرادی در ارتباط هستیم. ایا ارتباط موفق داریم ؟

 

 5 - هوش هیجانی (EQ) هوش هیجانی

 نشان دهنده ی توانایی افراد در شناخت، ارزیابی و کنترل احساسات است. داشتن هوش هیجانی بالا لزوما نشان دهنده ی اطلاعات آکادمیک بالا نیست اما پیش بینی کننده ی عملکرد شغلی بهتر است. مطالعات نشان می دهد افرادی که از هوش هیجانی بالایی برخوردارند، راحت تر می توانند مسئولیت کارهای خود را بپذیرند و با دیگران همدلی کنند.