روانکاوی تلفنی

روانکاویروان درمانگر اغلب برای حل اختلالات شخصیتی، اختلالاقت خلقی، اختلالات اضطرابی و ...به فرد کمک میکند. مراجع ممکن است همزمان با دوره کار با روان درمانگر، از روش دارو درمانی نیز استفاده نماید.
روان درمانی بیشتر بر روی فرآیندهای فکری مراجع و نحوه زندگی کردن او تمرکز دارد. به طور کلی می توان گفت در مشاوره و روان درمانی، روان درمانگر :

روی مشکلات مزمن و تکرار شونده تمرکز می کند
بر روی الگوهای رفتاری شخص و مشکلات بزرگ تر او کار می کند
درمان طولانی مدت یا متناوبی را (حتی برای سالها) برای مراجع در نظر می گیرید.
روی احساس و تجربه فرد تمرکز دارد
ممکن است از تست هایی مانند (شخصیت، هوش)، گفتار درمانی و یا روش های روان درمانی مانند رفتار درمانی شناختی استفاده کند.
تمرکز عمیقی بر روی احساسات و افکار درونی شخص دارد که کار او در نهایت منجر به رشد شخصی فرد می شود.
استفاده از او به عنوان یک فرآیند اولیه در نظر گرفته می شود.