روانکاوی تلفنی

روانکاویروان درمانگر اغلب برای حل اختلالات شخصیتی، اختلالاقت خلقی، اختلالات اضطرابی و ...به فرد کمک میکند. مراجع ممکن است همزمان با دوره کار با روان درمانگر، از روش دارو درمانی نیز استفاده نماید.
روان درمانی بیشتر بر روی فرآیندهای فکری مراجع و نحوه زندگی کردن او تمرکز دارد. به طور کلی می توان گفت در مشاوره و روان درمانی، روان درمانگر :

روی مشکلات مزمن و تکرار شونده تمرکز می کند
بر روی الگوهای رفتاری شخص و مشکلات بزرگ تر او کار می کند
درمان طولانی مدت یا متناوبی را (حتی برای سالها) برای مراجع در نظر می گیرید.
روی احساس و تجربه فرد تمرکز دارد
ممکن است از تست هایی مانند (شخصیت، هوش)، گفتار درمانی و یا روش های روان درمانی مانند رفتار درمانی شناختی استفاده کند.
تمرکز عمیقی بر روی احساسات و افکار درونی شخص دارد که کار او در نهایت منجر به رشد شخصی فرد می شود.
استفاده از او به عنوان یک فرآیند اولیه در نظر گرفته می شود.

Grapefruit slice atop a pile of other slices