دانش روانشناسی صنعتی سازمانی

دانش تخصصی روانشناسی صنعتی و سازمانی

دانش و آموزش تخصصی در زمینه رفتار در محیط کار مستلزم آگاهی عمیق از توسعه سازمانی، نگرش‌ها، پیشرفت شغلی، نظریه تصمیم‌گیری، عملکرد انسان و عوامل انسانی، رفتار مصرف کننده، تئوری و فرایند گروه کوچک، نظریه و توسعه معیار، شغل و تجزیه و تحلیل وظایف و ارزیابی فردی. علاوه بر این، تخصص روانشناسی صنعتی و سازمانی مستلزم آگاهی از ملاحظات اخلاقی و قوانین قانونی، اداری و قضایی و دستورات اجرایی مربوط به فعالیت در محل کار است. تخصص روانشناسی سازمانی صنعتی به موضوعات استخدام، انتخاب و استقرار، آموزش و توسعه، اندازه‌گیری عملکرد، سیستم انگیزه و پاداش محل کار، کیفیت زندگی کاری، ساختار کار و عوامل انسانی، توسعه سازمانی و رفتار مصرف کننده می‌پردازد.