تست هوش

تست هوشچند تست توانایی شناختی، معروف به تست هوش، برای انتخاب کارمندان استفاده می شود. توانایی ذهنی اولین زمینه تست های روانشناسی می باشد. تست های هوش رایج ترین تست های استاندارد در صنعت می باشند.
تست هوش نوعی تست روانشناسی است که سعی در سنجش توانایی بالقوه فرد در حل مسئله، سازگاری با محیط، پیشرفت تحصیلی و سایر رفتارهای هدفمند که نیاز به تفکر، حافظه استدلالی، ترکیب (جمع کردن) اطلاعات و یادگیری دارد، می باشد.

انواع مختلفی از تست های هوش برای اهداف صنعتی استفاده می گردد. تست های گروهی، تست های فردی، تست های خودگردان و تست های عملکرد وجود دارند. تست های هوش فعالیت کلی فکری را بررسی می کنند.