تاثیر مشاوره آنلاین

شرایط لازم برای ثمر بخشی مشاوره آنلاینچندین مولفه در تاثیرگداری و ثمربخش بودن مشاوره اهمیت دارد که توجه به این مولفه ها مراجعین را در کسب نتیجه دلخواه یاری می کند.

1 - اولین مسئله ای که برای استفاده از مشاوره آنلاین مهم است انتخاب مشاور و روان درمانگر است، دقت و تحقیق در انتخاب مشاور باعث اعتماد مراجعه کننده به پزشک می شود و این مسئله در روند مشاوره بسیار حائز اهمیت است. بنابراین در انتخاب مرکز و پزشکی مورد نظر به اندازه کافی دقت کنید.

2 - دومین نکته ای که باعث می شود روان درمانگر بتواند به مراجعین کمک کند، صداقت و صراحت فرد در بیان مسائل و مشکلاتی است که او را رنج می دهد.
خجالت کشیدن و کتمان حقیقت باعث می شود ریشه ی اصلی مسائل گم و پنهان مانده و کمک درمان گر سطحی و مقطعی باشد و با گذر زمان مشکل اصلی مجددا به سراغ بیمار می آید و او را رنج خواهد داد. پس مسائل و مشکلات خود را با صراحت و دقت به پزشک بگویید.

3 - سومین نکته ای که زمینه استفاده از جلسات روانشناسی آنلاین را فراهم می کند جدی گرفتن راهکار ها و تکالیفی است که درمان گر برای فرد در نظر می گیرد.
تکالیف و توصیه های روانپزشک و مشاور در راستای فرایند بهبودی بیمار است و سرپیچی و نادیده گرفتن آن ها باعث عقیم ماندن پروسه درمان می شود. پس با جدیت توصیه ها و تکالیفی که پزشک در نظر می گیرد انجام دهید.

4 - چهارمین و آخرین نکته ای که در این بخش لازم به ذکر است پیگیری و تداوم در جلسات روانشناسی است. همان طور که حضور منظم در جلسات حضوری مشاوره و روانپزشکی برای روند درمان مهم است، جلسات مشاوره آنلاین نیز با تداوم و پیگیری نتیجه بخش است و در بسیاری از مسائل با یک جلسه امکان درمان و رفع مسئله وجود ندارد.