اهداف مشاوره فردی

اهداف مشاوره فردی چیست؟تسهیل تغییر رفتاری
تقویت توانایی فرد برای ایجاد و نگه داشتن روابط
افزایش کارایی درمانجو و توانایی وی برای مقابله
افزایش کارایی و توانایی درمانجو برای مقابله با شرایط موجود
تقویت فرآیند تصمیم گیری و افزایش توانایی درمانجو
رشد.