انواع مهارتهای زندگی

انواع مهارت های زندگیمهارتهاي ده گانه اي كه سازمان جهاني بهداشت بر آن تأكيد داشته است عبارتند از :

1- مهارت خود آگاهي
2- ارتباط
3- روابط بين فردي
4- تفكر نقادانه
5- تفكر خلاق
6- تصميم گيري
7- حل مسأله
8- مقابله با فشار
9- مقابله با هيجانهاي ناخوشايند
10- همدلي
با آموزش اين مهارتها و تمرين آنها در عمل افراد ياد مي گيرند كه زندگي صحيح يك مهارت كلي است كه مي توان با ماهر شدن در اجزاء آن ( خود آگاهي، همدلي ،‌مقابله با هيجانهاي منفي و ...) به احساس رضايت و آرامش دست يافت.