انتخاب و تغییر شغل

راهکار تغییر شغل

جوانانی که در سنین انتخاب شغل هستند ولی خانواده و اطرافیان نمی تواند آن ها را راهنمایی کند و یا به حالت کلی مشاور خوبی ندارند ، ممکن است که نسبت به توانایی ها و استعداد های خود آگاه نباشند و یا آن ها را دست کم بگیرند که در این صورت است که روانشناس شغلی می تواند ، فرد را تشویق کند استعداد های ناشناخته و مورد غفلت خود ، اهداف و رویا های ابراز نشده و دیرپای شغلی خود و موفقیت های واقعی خود در کار و تحصیل را در نظر بگیرد و نسبت به آن ها تصمیم مناسب را بگیرد . طبق نظر بهترین مشاور شغلی ، ناکامی شغلی ممکن است بر اثر مسائل روانپویشی شناسایی نشده و در نتیجه حل نشده فرد بروز کند مسائل مربوط به رشد در این زمینه می توان به مشکلات حل نشده در ارتباط با رقابت ، اظهار وجود غبطه ، ترس از موفقیت و ناتوانی برای برقراری روابط کلامی سازنده اشاره کرد .