افت تحصیلی

ضرورت مشاوره تحصیلی در زمینه جلوگیری از افت تحصیلیممکن است این اتفاق برای خیلی از دانش آموزان اعم از ممتاز و عادی تر پیش بیاید که در روند تصیل در یک بازه زمانی دچار افت در نمرات خود بشوند.
برخی از دانش آموزان به خاطر شرایط ویژه‌ای که دارند بیشتر در معرض افت تحصیلی هستند و برخی از آن ها افتان و خیزان تجربه هایی از افت تحصیلی داشته‌اند.

برخی از علل افت تحصیلی این دانش آموزان به عوامل بیرونی مثل خانواده، مدرسه و ... مربوط می‌شود. برخی از علل، علل فردی هستند مثل انگیزه خود دانش آموز، روش های مطالعه و برنامه ریزی، علایق و استعدادها و غیره.

مشاوره تحصیلی برای این دسته از دانش آموزان اهمیت بسزایی دارد.
در جریان مشاوره تحصیلی به این دانش آموزان کمک می‌شود علت افت ها و شکست های خود را بشناسند و با راهکارهایی آشنا شوند که به آن ها در رفع آن علت ها و یا کاهش تاثیر آن ها در مسائل تحصیلیشان کمک می‌کنند. انجام چنین مشاوره‌هایی می‌تواند با احیای نیروهای بالقوه فرد او را در تمام مسیر تحصیلی‌اش همراهی کند.