آزمون های شخصیت شناسی

ازمون شخصیتاهمیت شخصیت برای موفقیت شغلی غیرقابل انکار می باشد. ممکن است فردی دارای هوش، استعداد و تجربه برای یک کار خاص باشد و به دلیل عدم توانایی در کنار آمدن با دیگران و ایجاد انگیزه در آن ها، شکست بخورد.
برخی خصوصیات شخصیتی برای موفقیت شغلی در مشاغل خاص مهم می باشد. استقلال و پایداری برای یک خبرنگار تحقیقاتی ضروری می باشد.
نظم و دقت برای یک حسابدار ضروری می باشد. به طور مشابه صفات وابستگی و پرورش برای یک شغل موفق به عنوان مشاور مهم می باشند.

در حقیقت، عملکرد شغلی و همچنین رضایت شغلی هر دو با ویژگی های شخصیتی ارتباط نزدیک دارند. عوامل غیرهوشی شخصیت برای موفقیت یا عدم موفقیت مدیران از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.

مشخصه های شخصیتی، روش مشخص واکنش به موقعیت های مختلف را بررسی می کنند. ابعاد مختلفی از جمله درون گرایی، برون گرایی، تسلط یا تسلیم، اعتماد به نفس، بلوغ اجتماعی، روابط بین فردی، نگرش اقتدارگرایی و غیره بررسی می گردند.

آزمون های شخصیت با هدف بررسی ویژگی های اساسی یک فرد انجام می شود که ماهیت آن ها روشنفکرانه نمی باشد. این تست ها سرنخ هایی از ارزش فردی، واکنش های عاطفی، خلق و خوی و خصوصیات فردی او کشف می کنند. این تست ها علاقه، انگیزش، توانایی در تطبیق دادن خود با فشارهای زندگی و تصویر شخصی او را ارزیابی می کنند.