کودک کنجکاو

کودک در حدود 4 سالگی روی بدنش کنترل پیدا می‌کند، این باعث می‌شود که احساس استقلال کودکان داشته باشد و به‌طور طبیعی منجر به فعالیت ‌های بیشتری می‌شود. تمایل به یادگیری، فهم مسائلی جدید و درک نحوه کارکرد مسائل مختلف را کنجکاوی می نامند. کنجکاوی می‌تواند به روش های مختلف بروز کند؛ مثل خواندن قسمت‌هایی خاص از کتاب ها، تمایل به دانستن بیشتر در مورد مردم و زندگی ‌های آن ها، همچنین کنجکاوی می‌تواند به شکل تمایل برای کسب دانش در زمینه‌ های مختلف بروز کند.
کودکان تا حدود سه ‌سالگی، مشغول بررسی و کاوش در محیط اطرافشان هستند و با کنجکاوی همه ‌جا را جستجو می‌کنند. کودکان درست و غلط را نمی توانند از هم تشخیص دهند بلکه می آموزند؛ به عبارتی دیگر به طور ذاتی با رفتار خوب یا رفتار بد به دنیا نیامده اند. این خصوصیات در  تربیت کودک 3 تا 4 سال کاملا مشهود است.
هدف آن ها از به هم ریختن نظم خانه در سطوح مختلف لجبازی و یا خرابکاری نیست، بلکه تنها در پی کسب اطلاعاتی تازه، تطبیق دادن و افزودن آن اطلاعات به طرح‌ واره ‌ها و یا سازه های قبلی ذهنشان هستند. جملاتی مثل خرابکاری، لجبازی و مقاومت را به ‌هیچ ‌وجه نمی‌توان معرف این گونه از رفتارها، در بچه ‌ها دانست.