کودک خرابکار

برخی از کودکان به دلیل عدم سازگاری با اطلاعات و شرایط جدید محیطی، ممکن است دارای رفتار هایی نا بهنجار و آزار دهنده باشند که از پایه غیرعادی و در بعضی از موارد خطرناک و متناسب با سنشان نمی باشد؛ در نتیجه باعث ناراحتی و عصبانیت والدینشان و سایر افراد می شوند. ولی پدر و مادر در چنین موقعیت هایی باید به جای تنبیه کردن، به خصوص تنبیه بدنی کودکان، به دنبال راهکاری برای پشیمان سازی او از تکرار رفتار های خرابکارانه بگردند و شیوه تربیت کودکان بدون تنبیه کردن توسط روانشناس کودک را پیش گیرند.
باید در نظر داشت که بعضی از فعالیت ‌های خرابکارانه در کودکان، ریشه در کنجکاوی آن ها دارد و متناسب با سن خود کار هایی خرابکارانه را انجام می‌دهند که هدف اصلی از انجام آن ها، نه تنها خرابکاری نمی‌باشد بلکه کسب تجربه هایی جدید نیز می ‌باشد‌. اما اگر فعالیت ‌های خرابکارانه در کودک جنبه‌ ای عمدی و افراطی پیدا بکند، برای جلوگیری از رفتار های خطرناک تر باید از متخصصین کمک گرفت.