پیامدهای طلاق در میانسالی بر زنان

پیامدهای طلاق در میانسالی بر زنان

 

یک تحقیق که بر روی پیامدهای طلاق در میانسالی انجام شد، نشان داد که آسیب های طلاق برای زنان مقایسه با مردان بیشتر است. احساس گناه، سردرگمی، درماندگی، خشم و پشیمانی اصلی نتایج منفی است.

همچنین، خانم های مطلقه و بیوه که طلاق در میانسالی تجربه کرده اند، غالبا از نظر مالی فشارهای زیادی را متحمل می شوند. زیرا یک نوع حس به دام افتادگی و نداشتن انرژی و انگیزه کافی برای اشتغال، غالبا مانع از کسب درآمد کافی برای آن ها می شود، بویژه اگر زن خانه دار باشد.

قبول مسئولیت نگهداری فرزندان نیز علاوه بر بیشتر کردن این فشارهای مالی، موجب بروز چالش های گوناگونی می شود. زیرا تامین نیازهای مادی بچه ها از یک سو، و برآورده کردن نیازهای عاطفی و معنوی نیز از سوی دیگر زندگی را دشوارتر از گذشته می کند.