وظیفه مشاوره خانواده

مهم ترین وظیفه مشاوره خانواده چیست؟

مهم ترین وظیفه روانشناسی خانواده حفظ ثبات روانی و بازگرداندن آرامش به خانواده است. مشاور با شناخت ظرفیت اعضای خانواده کمک می کند که توانایی افراد خانواده برای برخورد با مسائل و چالش های زندگی بیشتر شده تا جایی که فرد قادر باشد تا آن ها را به تنهایی حل کند. برقراری رابطه ایجاد اتحاد ارزیابی دقیق و تشخیص درست و درمان قطعی مشکل هدف گزینی و طرح ریزی درمان آن هم به طور واقع بینانه و درست تشویق و انگیزه دهی به اعضای خانواده از بین بردن مقاومت فرد بیمار برای مخالفت و دعوت به آرامش نیز از دیگر وظایف مهم روانشناسی خانواده به حساب می آید.